Wortgrundformnamócna, namócne, namócny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnamócnynamócnanamócne
Gennamócneho
namócnoh1
namócnejenamócneho
namócnoh1
Datnamócnemu
namócnom1
namócnejnamócnemu
namócnom1
Accnamócneho
namócnoh1
namócnynamócnunamócne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
namócnymnamócnejnamócnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnamócnajnamócnej
Gennamócneju
Datnamócnymaj
Accnamócnejunamócnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
namócnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnamócninamócne
Gennamócnych
Datnamócnym
Accnamócnychnamócne
Instr (z/ze)namócnymi
Loc (wo)namócnych
1 dichterisch und umgangssprachlich