Ł 
Platzhalter flex   •  nanućen|e

siehe Deutsch Zwangsaussiedlung SNL Subst

flex nanućene flex wusydlenje n

flex 2 nanuzowane flex wusydlenje n

flex 2 namócne flex wusydlenje n

siehe Deutsch Zwangsernährung SNL Subst

flex nanućene flex zežiwjenje n

flex 2 nanuzowane flex zežiwjenje n

siehe Deutsch Zwangsräumung SNL Subst

flex nanućene flex rumowanje n

flex 2 nanuzowane flex rumowanje n

sudnisce flex 2 postajene flex rumowanje n

flex nanućene flex wurumowanje n

flex 2 nanuzowane flex wurumowanje n

sudnisce flex 2 postajene flex wurumowanje n

flex nanućene flex wuprózdnjenje n

flex 2 nanuzowane flex wuprózdnjenje n

sudnisce flex 2 postajene flex wuprózdnjenje n

siehe Deutsch Zwangsumsiedlung SNL Subst

flex nanućene flex přesydlenje n

flex 2 nanuzowane flex přesydlenje n

flex 2 namócne flex přesydlenje n

siehe Deutsch Zwangsverschickung SNL Subst

flex nanućene flex rozpósłanje n

flex 2 nanuzowane flex rozpósłanje n

flex 2 namócne flex rozpósłanje n

flex nanućene flex rozesłanje n

flex 2 nanuzowane flex rozesłanje n

flex 2 namócne flex rozesłanje n

flex nanućene flex deportowanje n

flex 2 nanuzowane flex deportowanje n

flex 2 namócne flex deportowanje n

siehe Deutsch Zwangsversetzung SNL Subst

flex nanućene flex přesadźenje n

flex 2 namócne flex přesadźenje n

flex 2 nanuzowane flex přesadźenje n

siehe Deutsch Zwangsvorführung SNL Subst

flex nanućene flex přiwjedźenje n

flex 2 nanuzowane flex přiwjedźenje n

flex nanućene flex dowjedźenje n

flex 2 nanuzowane flex dowjedźenje n