Ł 
Platzhalter flex   •  wobhladowanj|e n

a) siehe auch Deutsch Begehung SNL Subst Überprüfung ↑DOW auch

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

b) siehe auch Deutsch Inaugenscheinnahme SNL Subst

flex wobhladanje n

flex wobhladowanje n

c) siehe auch Deutsch Objektbegehung SNL Subst

flex wobchodźenje n objekta

flex wobhladanje n objekta

flex wobhladowanje n objekta