Ł 

Suche Key: d2.wobhladowar1

 flex 2   •  wobhladowar ~ja m

siehe auch Leichenbeschauer SNL Subst

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěłow

flex wobhladar m GSg wobhladarja ćěła

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěłow

flex 2 wobhladowar m GSg wobhladowarja ćěła