Ł 

Suche Key: v1.njekedzbliwy1-m2

    flex   •  njekedźbliw|y (↕ njewobhladniwy) unvorsichtig