Ł 

Suche Key: v1.njewobhladniwosc1-m2

Hornjoserbsce   flex   •  njewobhladniwosć ~e f (↕ njekedźbliwosć) Unvorsichtigkeit