Ł 
Hornjoserbsce flex   •  wegetar ~a m Vegetarier

Hornjoserbsce flex   •  wegetariar ~a m zrěd. (*↑ wegetar) Vegetarier
Hornjoserbsce flex   •  wegetariark|a ~i f zrěd. (*↑ wegetarka) Vegetarierin
Hornjoserbsce flex   •  wegetarisk|i vegetarisch
Hornjoserbsce flex   •  wegetarizm ~a m Vegetarismus
Hornjoserbsce flex   •  wegetark|a ~i f Vegetarierin
Hornjoserbsce flex   •  wegetabilij|e ~ow plt. Vegetabilien
Hornjoserbsce flex   •  wegetabiln|y vegetabil
Hornjoserbsce flex   •  wegetacij|a ~e (sg dat || lok wegetaciji) f Vegetation
Hornjoserbsce wegetacijow|y || wegetacisk|i Vegetations-
Hornjoserbsce flex   •  wegetatiwn|y vegetativ
Platzhalter flex   •  wegetabilisk|i

siehe Deutsch vegetabilisch DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  bjezwegetacisk|i

siehe Deutsch vegetationslos DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  wegetěr|ować ~uju, ~uješ ip vegetieren
Platzhalter flex   •  Weg|a f

siehe Deutsch Vega TermGeo Subst brauner Auenboden

Bodenart

flex wega f

Fixstern

flex Wega f

Platzhalter flex   •  weg|a f

siehe Deutsch Vega TermGeo Subst brauner Auenboden

Bodenart

flex wega f

Fixstern

flex Wega f

Hornjoserbsce flex   •  wegan m
Hornjoserbsce flex   •  wegan|y
Hornjoserbsce Norweg ~a m || Norweg|a ~i m Norweger
Hornjoserbsce flex   •  Norwegowk|a ~i f Norwegerin
Hornjoserbsce flex   •  Norwegsk|a ~eje f LN Norwegen
Hornjoserbsce flex   •  norwegsk|i norwegisch
Hornjoserbsce flex   •  norwegšćin|a ~y f Norwegisch
Platzhalter flex   •  Norwegčank|a f

siehe Deutsch Norwegerin DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  Norwegčan m

siehe Deutsch Norweger DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  sewjeronorwegsk|i