WortgrundformBayerka

SgDuPl
NomBayerkaBayerceBayerki
GenBayerkiBayerkowBayerkow
DatBayerceBayerkomajBayerkam
AccBayerkuBayerceBayerki
Instr (z/ze)BayerkuBayerkomajBayerkami
Loc (wo)BayerceBayerkomajBayerkach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform