zakładna forma słowaBayerka
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy SgDuPl
NomBayerkaBayerceBayerki
GenBayerkiBayerkowBayerkow
DatBayerceBayerkomajBayerkam
AccBayerkuBayerceBayerki
Instr (z/ze)BayerkuBayerkomajBayerkami
Loc (wo)BayerceBayerkomajBayerkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej