zakładna forma słowaznerwoznić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwznerwoznić
transgresiw (pf)znerwozniwši


prezpret (p)
Singular1. wos.znerwoznjuznerwoznich
2. wos.znerwoznišznerwozni
3. wos.znerwozniznerwozni

prezpret (p)
Dual1. wos. znerwoznimojznerwoznichmoj
2.-3. wos.m
Rat
znerwoznitajznerwozništaj
m   f   n
Anim, Inanim.
znerwoznitejznerwozništej

prezpret (p)
Plural1. wos.znerwoznimyznerwoznichmy
2. wos.znerwoznićeznerwoznišće
3. wos.znerwoznjaznerwoznichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgznerwozniłznerwozniłaznerwozniło
Plznerwozniliznerwoznili
znerwozniłe
Duznerwozniłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.znerwoznimoj
znerwozńmoj
znerwoznimy
znerwozńmy
2. wos.znerwozni
znerwozń
znerwoznitaj
znerwozńtaj
znerwoznitej
znerwozńtej
znerwozniće
znerwozńće
3. wos.


SgDuPl
Nomznerwoznjenjeznerwoznjeniznerwoznjenja
Genznerwoznjenjaznerwoznjenjowznerwoznjenjow
Datznerwoznjenjuznerwoznjenjomajznerwoznjenjam
Accznerwoznjenjeznerwoznjeniznerwoznjenja
Instr (z/ze)znerwoznjenjomznerwoznjenjomajznerwoznjenjemi
Loc (wo)znerwoznjenjuznerwoznjenjomajznerwoznjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomznerwoznjenyznerwoznjenaznerwoznjene
Genznerwoznjeneho
znerwoznjenoh2
znerwoznjenejeznerwoznjeneho
znerwoznjenoh2
Datznerwoznjenemu
znerwoznjenom2
znerwoznjenejznerwoznjenemu
znerwoznjenom2
Accznerwoznjeneho
znerwoznjenoh2
znerwoznjenyznerwoznjenuznerwoznjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjenymznerwoznjenejznerwoznjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomznerwoznjenajznerwoznjenej
Genznerwoznjeneju
Datznerwoznjenymaj
Accznerwoznjenejuznerwoznjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomznerwoznjeniznerwoznjene
Genznerwoznjenych
Datznerwoznjenym
Accznerwoznjenychznerwoznjene
Instr (z/ze)znerwoznjenymi
Loc (wo)znerwoznjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje