Berlin SNL Subst Land

flex Berlin m

 Berlin Datowa banka geografiskich eksonymow

Berlin

flex Barlin

 flex   Berlin ~a m 1. Berlin LN (kraj Němskeje); 2. Berlin ON (stolica Němskeje, krajna stolica Berlina)
  RBB m (skr. Rozhłós Berlin-Braniborska) Rundfunk Berlin-Brandenburg

 Berliner Datowa banka geografiskich eksonymow

Berlinjan

 Berlinerin Datowa banka geografiskich eksonymow

Berlinjanka

 berlinisch Datowa banka geografiskich eksonymow

Berlinski

 flex   •  Berlin m

Berlin SNL Subst Land

flex Berlin m

   Zapadn|y Berlin ~eho ~a m hist.||ON (*↑ Berlin) Westberlin (dźěl města w Němskej)